درحال بار گذاری
img-bg

اولین مزرعه مشترک استخراج ارز دیجیتال کشوروضعیت مزرعه ماینینگ روشن ضمیر

صفحه اصلی - وضعیت فارم

وضعیت برق
منابع برق فارم CHP و CCHP آخرین بروزرسانی

برق فارم ماینینگ رمز ارز روشن ضمیر از سه منبع مختلف تامین می گردد. برق شبکه , مولدهای CHP و مولدهای CCHP.

۵-۳-١٣٩٩ ۰٩:٣٠ میزان برق مصرفی فعلی 250 کیلووات ساعت میزان برق مصرفی

۵-۳-١٣٩٩ ۰٩:٣٠ظرفیت مازاد 320 کیلووات ساعت میزان برق مازاد

۵-۳-١٣٩٩ ۰٩:٣٠ فارم کمبود برق ندارد. میزان کمبود برق

وضعیت ماینر ها
ماینرهای فعلی فارم عمدتا با الگوریتم SHA256 استخراج می کنندآخرین بروزرسانی

در حال حاضر عمده ماینرهای فارم ماینینگ روشن ضمیر متعلق به مجموعه روشن ضمیر بوده و ما بقی ماینر های به صورت ترکیبی از ماینر های ابری و اجاره ای هستند.

۵-۳-١٣٩٩ ۰٩:٣٠  مجموعا 820 تراهش بر ثانیه در حال ماین   میزان هشریت فارم

وضعیت تهویه
سیستم تهویه چیلر + هواسازآخرین بروزرسانی

این سیستم کارآمدترین سیستم جهت کنترل دما و رطوبت محیط نگهداری تجهیزات ماینینگ می باشد

۵-۳-١٣٩٩ ۰٩:٣٠  مجموعا دو سیستم مرکزی   تعداد سیستم در سرویس

وضعیت تصفیه
سیستم تفیه هوای فن فیلتر و داکتیآخرین بروزرسانی

جذب تمام ذرات زیر میکرون و سایر گاز ها و ذرات موثر بر عملکرد ماینر ها

۵-۳-١٣٩٩ ۰٩:٣٠  مجموعا یک سامانه   تعداد سیستم در سرویس