درحال بار گذاری
img-bg

اولین زنجیره تامین هوشمند مشترک توسعه بلاکچین و هوش مصنوعی اینترنت اشیا کشوروضعیت زنجیره تامین هوشمند توسعه بلاکچین و هوش مصنوعی روشن ضمیر

صفحه اصلی - وضعیت زنجیره تامین هوشمند

وضعیت برق
منابع برق زنجیره تامین هوشمند CHP و CCHP آخرین بروزرسانی

برق زنجیره تامین هوشمند توسعه بلاکچین و هوش مصنوعی بیگ دیتا روشن ضمیر از سه منبع مختلف تامین می گردد. برق شبکه , مولدهای CHP و مولدهای CCHP.

۵-۳-١٣٩٩ ۰٩:٣٠ میزان برق مصرفی فعلی 250 کیلووات ساعت میزان برق مصرفی

۵-۳-١٣٩٩ ۰٩:٣٠ظرفیت مازاد 320 کیلووات ساعت میزان برق مازاد

۵-۳-١٣٩٩ ۰٩:٣٠ زنجیره تامین هوشمند کمبود برق ندارد. میزان کمبود برق

وضعیت قرارداد های هوشمندر ها
قرارداد های هوشمندرهای فعلی زنجیره تامین هوشمند عمدتا با الگوریتم SHA256 توسعه بلاکچین و هوش مصنوعی می کنندآخرین بروزرسانی

در حال حاضر عمده قرارداد های هوشمندرهای زنجیره تامین هوشمند توسعه بلاکچین و هوش مصنوعی روشن ضمیر متعلق به مجموعه روشن ضمیر بوده و ما بقی قرارداد های هوشمندر های به صورت ترکیبی از قرارداد های هوشمندر های ابری و اجاره ای هستند.

۵-۳-١٣٩٩ ۰٩:٣٠  مجموعا 820 تراهش بر ثانیه در حال ماین   میزان هشریت زنجیره تامین هوشمند

وضعیت تهویه
سیستم تهویه چیلر + هواسازآخرین بروزرسانی

این سیستم کارآمدترین سیستم جهت کنترل دما و رطوبت محیط نگهداری تجهیزات توسعه بلاکچین و هوش مصنوعی می باشد

۵-۳-١٣٩٩ ۰٩:٣٠  مجموعا دو سیستم مرکزی   تعداد سیستم در سرویس

وضعیت تصفیه
سیستم تفیه هوای فن فیلتر و داکتیآخرین بروزرسانی

جذب تمام ذرات زیر میکرون و سایر گاز ها و ذرات موثر بر عملکرد قرارداد های هوشمندر ها

۵-۳-١٣٩٩ ۰٩:٣٠  مجموعا یک سامانه   تعداد سیستم در سرویس